Majoitusehdot

Avainten nouto

Avaimet noudetaan toimistoltamme Sähkötalosta osoitteesta Kampinkuja 2, 00100 Helsinki seuraavasti:

maanantai–perjantai klo 16.00–20.00
lauantai–sunnuntai klo 16.00–18.00

Toimistoaikojen ulkopuolella avaimet noudetaan R-kioski Asema-aukiolta, Helsingin päärautatieasemalta (Elielinaukio 1). Ilmoitattehan myöhäisestä saapumisesta etukäteen asiakaspalveluun.

Check-in: klo 16.00–24.00
Check out: klo 11.00

 

Varauksen peruutusehdot

Palautettava summa: 100% Asiakkaan peruessa varauksen 14 vuorokautta ennen varauksen ensimmäistä päivää. Ei koske yli 30 päivää kestäviä varauksia. Muissa tapauksissa maksuja ei palauteta.

Varaamme oikeuden peruuttaa varauksen, jos kyseessä ei ole luotettava asiakas.

Asiakkaan varaus voidaan keskeyttää huonosta käytöksestä tai haitallisesta toiminnasta johtuen. Tällöin asiakkaan varausmaksun päälle määrätään 150 € käsittelymaksu. Mikäli asiakkaan huono käytös johtaa viralliseen valitukseen kyseisen majoituskohteen asukkailta tai taloyhtiöltä, käsittelymaksu on suuruudeltaan 500 € tai 1000€ riippuen asunnosta.

Kaikki asuntomme ovat savuttomia. Sisätiloissa tupakoinnista veloitamme 200 € suuruisen käsittelymaksun.

Majoitussopimus

1. Sopimus

1.1 Sopimuksen soveltamisala ja sopimusosapuolet

Majoituspalveluita tarjoava yritys: Yövy.fi Oy (Experience Living)

Majoituspalveluja ostava taho: Asiakas.

1.2 Asiakkaan vastuu ja tiedonantovelvollisuus Majoitussopimuksen sisällöstä

Asiakas hyväksyy Majoitussopimuksen sisällön tekemällä varauksen.

1.3 Sopimuksen synty ja voimassaolo

Sopimus syntyy asiakkaan tehdessä varauksen ja hyväksymällä varausehdot, sopimus koskee ja on voimassa asiakkaan majoitusajan Yövy.fi palvelusta.

2. Peruutusehdot

Palautettava summa: 100% Asiakkaan peruessa varauksen 14 vuorokautta ennen varauksen ensimmäistä päivää. Ei koske yli 30 päivää kestäviä varauksia. Muissa tapauksissa maksuja ei palauteta.

Yövy.fi varaa oikeuden peruuttaa asiakkaan varauksen, jos kyseessä ei ole luotettava asiakas.

3. Asiakkaan tiedonantovelvollisuudet

Saapuessaan noutamaan majoituskohteen avaimia Asiakkaan on annettava oikeat ja lain edellyttämät matkustustiedot tai muutoin Yövy.fi:n toimintaa varten tarvittavat henkilötiedot, ellei näitä tietoja ole annettu jo aikaisemmin. Asiakkaan on pyydettäessä todistettava henkilöllisyytensä.

4. Asiakkaan esiintyminen majoituskohteessa ja käyttöön liittyvät velvollisuudet

Yövy.fi voi keskeyttää asiakkaan varauksen esimerkiksi huonosta käytöksestä tai haitallisesta toiminnasta johtuen. Tällöin asiakkaan varausmaksun päälle määrätään 150 € käsittelymaksu. Mikäli asiakkaan huono käytös johtaa viralliseen valitukseen kyseisen majoituskohteen asukkailta tai taloyhtiöltä, käsittelymaksu on suuruudeltaan 500 € tai 1000€.  Kaikki asuntomme ovat savuttomia, tupakoinnista veloitamme 200 € suuruisen käsittelymaksun.

Majoittuja saa käyttää majoituskohdetta normaaliin elämiseen ja yöpymiseen. Majoituskohdetta tai sen osaa ei saa luovuttaa toisen käytettäväksi, ellei tästä ole sovittu Yövy.fi:n kanssa kirjallisesti.

Majoittujan on hoidettava majoituskohdetta ja siihen kuuluvaa irtaimistoa ja varustusta huolellisesti, sekä käytettävä majoituskohdetta, irtaimistoa ja varustusta vain niille tarkoitettuun tavanomaiseen käyttöön. Majoittujalla on velvollisuus huolehtia, että ovet lukitaan ja ikkunat suljetaan aina asunnosta poistuttaessa eikä avaimet ja mahdolliset ovikoodit joudu ulkopuolisten haltuun tai katoa. Avaimista ei saa tehdä kopioita.

Kotieläimiä ei saa tuoda asuntoon ilman Yövy.fi:n suostumusta. Määrätyissä kohteissa kotieläimen tuontiluvan voi saada maksamalla lisämaksun. Kysy lisää asiakaspalvelustamme.

5. Vahingon, haitan ja häiriön korvaaminen

Asiakas on velvollinen korvaamaan täysimääräisesti vahingon, haitan ja häiriön, jonka Asiakas itse, hänen luvallaan huoneistossa oleskeleva henkilö tai kotieläin tahallisesti taikka muulla huolimattomalla menettelyllään aiheuttaa majoituskohteelle, sen varustukselle ja irtaimistolle, muille käytössä oleville tiloille tai kolmansille osapuolille. Myös hävinnyt irtaimisto ja Asiakkaan käytössä olevien tilojen epätavanomaisesta likaantumisesta johtuvat siivous- ja puhdistuskulut tulee korvata.

Jos Asiakas kadottaa Yövy.fi:n tarjoaman avaimen, on hän velvoitettu korvaamaan kaikki aiheutuneet avainten ja lukkojen uusimisen kustannukset.

6. Asiakkaan henkilökohtaiset tavarat

Yövy.fi ei vastaa Asiakkaan huoneistoon tai yleisiin tiloihin jätetyistä tavaroista. Majoituskohteeseen jätetyt tavarat toimitetaan Suomen Löytötavarapalvelu Oy:lle, josta tavarat ovat haettavissa heidän yleisten ehtojensa mukaan.

7. Maksut

7.1 Vastuu majoituspalvelumaksujen maksamisesta

Sitova sopimus on syntynyt, kun asiakas on maksanut varauksen.

7.2 Vakuus

Yövy.fi voi veloittaa varauksen teon yhteydessä varausmaksun (500€), joka toimii myös asiakaskohtaisena vakuusmaksuna. Vakuudelle ei makseta korkoa. Vakuus palautetaan täysimääräisenä, kun asiakkaan kaikki sopimusvelvoitteet on suoritettu; maksuvelvoitteet on suoritettu, mahdolliset vauriot korvattu, loppusiivous suoritettu sekä avaimet luovutettu. Yövy.fi:llä on oikeus käyttää vakuus joko osittain tai kokonaan asiakkaan maksuvelvoitteiden suorittamiseen, asuntojen mahdollisten vaurioiden korjaamiseen, siivoamiseen, tyhjentämiseen ja toimistokuluihin.

7.3 Maksujen viivästyminen

Yövy.fi:llä on oikeus periä viivästyneistä maksuista 16 %:n, kuitenkin kuluttajan kohdalla korkolain mukaista viivästyskorkoa eräpäivästä lukien ja viivästyneen laskun maksukehotuksesta 5 euron käsittelymaksun. Lisäksi Yövy.fi on oikeutettu perimään viivästyneen laskun perimisestä aiheutuneet kohtuulliset kustannukset. Yövy.fi vähentää suoritetusta maksusta ensin viivästyskoron ja muut kulut, joten majoituksesta ja lisäpalveluista kertyvä summa ei tule maksetuksi ennen kulujen maksamista. Jos viivästyskorkoa ei makseta, se veloitetaan vakuudesta. Jos Asiakas ei ole maksanut erääntyneitä laskuja maksukehotuksesta huolimatta, erääntyvät myös muut majoitussopimuksen mukaan laskutettavat vielä erääntymättömät saatavat heti maksettaviksi.

7.4 Hinnan korotukset

Yövy.fi:llä on oikeus sopimuksen syntymisen jälkeen korottaa majoituspalvelun hintaa, mikäli lainsäädännölliset muutokset ja viranomaisten päätökset vaikuttavat majoituksen hintaan.

8. Korvaavan hyödykkeen toimittaminen

Ellei Yövy.fi pysty poikkeuksellisesti tarjoamaan varattua majoituskohdetta tai jos korvaavan majoituksen käyttö on välttämätöntä muusta tärkeästä syystä, on Yövy.fi:llä oikeus toimittaa vastaava majoitustila ilman Asiakkaalle aiheutuvia lisäkustannuksia. Jos Asiakas ei hyväksy siirtovaihtoehtoa, sopimus purkautuu.

Jos Yövy.fi ei voi toimittaa Asiakkaalle majoituskohdetta ylivoimaisen esteen vuoksi (mm. onnettomuus, tulipalo, lakko, vesivahinko), voi Yövy.fi yksipuolisesti peruuttaa tehdyn varauksen. Peruutuksesta on ilmoitettava asiakkaalle niin pian kuin mahdollista ja palautettava viivytyksittä kaikki Asiakkaalta perityt maksut.

9. Virheilmoitukset ja virheen korjaus

Majoituskohteen irtaimistoon, varustukseen ja kuntoon liittyvät huomautukset ja valitukset on tehtävä viipymättä, ja viimeistään vuorokauden kuluessa majoituksen alkamisesta, minkä jälkeen Yövy.fi:llä on mahdollisuus korjata virhe. Yövy.fi ei ole velvollinen hyvittämään Asiakasta jälkikäteen tehdyistä huomautuksista.

10. Yövy.fi:n vahingonkorvaus ja vastuunrajoitus

Jos majoituskohteen käyttöoikeuden luovutus viivästyy tai majoituksen laatu on todistettavasti alentunut merkittävästi Yövy.fi:n tekemän virheen johdosta, eikä virhettä tai viivästystä ole saatu määräajassa korjatuksi, on Asiakas oikeutettu hyvityksiin tai enimmillään suoritetun maksun palautukseen kokonaisuudessaan. Yövy.fi ei vastaa epäsuorista tai välillisistä vahingoista, eikä Asiakas ole oikeutettu saamaan vahingonkorvausta, jos Yövy.fi voi osoittaa, että virhe tai viivästys johtuu ylivoimaisesta esteestä.

11. Yövy.fi:n purkuoikeus

Yövy.fi:llä on oikeus majoitusajan kuluessa purkaa majoitussopimus, jos käy ilmi, että Asiakas tai Majoittuja rikkoo olennaisesti tätä sopimusta. Sopimus päättyy välittömästi purkamisilmoituksen tiedoksiantoon tai myöhemmin, mikäli Yövy.fi on ilmoittanut myöhemmän ajankohdan. Purkamisen jälkeen tämä sopimus säilyttää merkityksensä korvausten laskentaperusteena.

Yövy.fi:llä on oikeus purkaa sopimus välittömästi seuraavista perusteista:

– Maksamatta jääneet maksut

– Asiakas tai kolmas taho, joka on sitoutunut maksamaan majoituspalveluista aiheutuneet kustannukset, on asetettu konkurssiin tai on muutoin todettu kykenemättömäksi vastaamaan sopimusvelvoitteistaan tai mikäli Asiakkaan taikka kolmannen tahon taloudellinen asema on heikentynyt olennaisesti, ellei Asiakas maksa Yövy.fi:n määrittelemää ennakkomaksua tai lisävakuutta. Ennakkomaksulle ja lisävakuudelle ei makseta korkoa.

– Majoituskohteen käyttöoikeuden luovuttaminen kolmannelle osapuolelle ilman Yövy.fi:n lupaa

– Häiriön aiheuttaminen sekä majoituskohteen ja muiden käytössä olevien tilojen vaurioittaminen

– Taloyhtiön ja viranomaisten laatimien järjestyssääntöjen noudattamatta jättäminen

– Majoituskohteessa harjoitettu rikollinen toiminta, viranomaisen pyyntö tai kielto. Yövy.fi oikeutettu perimään Asiakkaalta kohtuullisen peruutusmaksun summaltaan vähintään 250 euroa kulujen peittämiseksi.

– Majoituskohdetta käytetään olennaisesti muuhun tarkoitukseen kuin normaaliin elämiseen ja yöpymiseen taikka Asiakas päästää majoituskohteeseen jatkuvasti ulkopuolisia henkilöitä, joita ei ole nimetty kohteen Majoittujiksi.

12. Asiakkaan purkuoikeus

Asiakas voi purkaa majoitussopimuksen, jos Yövy.fi ei ole saanut korjattua virhettä tai viivästystä määräajassa, ja sopimusrikkomus on olennainen. Purkamisesta tehdään kirjallinen dokumentti, jossa yhteisesti sovitaan käytännöistä purkamisen osalta.

13. Sopimuksen osittainen pätemättömyys tai mitättömyys

Mikäli osa sopimuksesta on tai tulee lainsäädännöllisten muutosten takia, viranomaismääräyksellä tai muista syistä pätemättömäksi tai mitättömäksi, on sopimus muilta osin yhä voimassa.

14. Sovellettava laki ja riitojen ratkaisu

Riitoihin sovelletaan Suomen lakia. Osapuolet toteavat, että tässä sopimuksessa on kysymyksessä majoituspalvelujen myynti, johon ei sovelleta lakia asuinhuoneistojen vuokrauksesta. Tämän sopimuksen ehdoista tai sopimuksen noudattamisesta syntyvät erimielisyydet ratkaisee Helsingin käräjäoikeus taikka kuluttajan kotipaikan alioikeus. Kuluttaja voi saattaa riitaa koskevan asian myös kuluttajariitalautakunnan käsiteltäväksi